Anunt intentie

 In Anunțuri

ANUNȚ DE INTENȚIE

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Informații generate solicitant privat

Denumirea solicitantului: F0RTZA.RO SRL
Adresa sediu social/corespondență: Mediaș, str. Gării, nr. 10, jud, Sibiu.
Date de contact: tel 0722/633331; office@fortza.ro.

Denumirea/obiectul și tecul de prestare a serviciilor

Obiectul anunțului de intenție: servicii de consultantă pentru elaborarea planului de afaceri, cod CPV 79421200-3.
Locul de prestare a serviciilor: Mediaș, str. Gării, nr. 10, jud. Sibiu.

 1. Tipul și durata contractului:
 2. Tipul contractului: prestări servicii.
 3. Durata contractului: 12 luni, durata contractului va trebui să acopere perioada de execuție a planului de afaceri şi perioada de evaluare.
 4. Valoarea estimată a contractului este de 230.000 R0N fără TVA. Prețul contractului ulterior nu poate fi ajustat.
 5. Data, locul (adresa) și ora limită de depunere a ofertelor este: 13.04.2017 ora 12.00; office@fortza.ro
 6. Modalitatea de depunere a ofertei: pe e-mail la adresa: office@fortza.roOferta de preț va fi prezentata 1 exemplar semnat si stampilat. Se acceptă și ofertele semnate elec­tronic / scanate de către reprezentantul legal al ofertantului.
 7. Limba de redactare a ofertelor este: română.
 8. Locul, data si ora deschiderii ofertelor: 14.04.2017, ora 12.00; Mediaș, str. Gării, nr. 10, jud. Sibiu.
 9. Documentația privind specificațiile tehnice se poate obține de la: office@fortza.ro.
 10. Ofertele alternative sunt interzise.
 11. Valabilitatea ofertei: minim 30 de zile.,
 12. Procedura competitivă are la bază următoarele principii: principiul transparenței, principiul economicității, principiul eficienței și principiul eficacității.
 13. Oferta de preț va fi Insolita de următoarele documente:
 • Declarație pe propria răspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese~ după modelul atașat documentului specificații tehnice;
 • Document valabil la momentul depunerii ofertei de preț; din care să reiasă codul CAEN necesar pentru prestarea serviciilor de consultanță (Certificat constatator in copie conform cu originalul/origina! sau certificat de înregistrare ORC  în copie conform cu originalul)

Inițiativa locală. Dezvoltare regionali.

www.inforegio.ro

ARTICOLE RECENTE

Opiniile sunt apreciate